Recent Changes

Tuesday, November 30

 1. page Forteljarteknikk edited Forteljarteknikk: ... formidla på. Same er det med om du byggjer opp produktet Tradisjonell, …

  Forteljarteknikk:
  ...
  formidla på. Same er det med om du byggjer opp produktet Tradisjonell, moderne og postmoderne. Ein kan
  ...
  din på.
  (view changes)
  8:44 am
 2. page Forteljarteknikk edited Forteljarteknikk: Forteljarteknikk er så mangt. Alle vala du tek når du lagar eit produkt end…

  Forteljarteknikk:
  Forteljarteknikk er så mangt. Alle vala du tek når du lagar eit produkt endrar forteljarteknikken din. Om ein vel å bruke det retoriske verkemiddelet Etos fortel ein historia på ein anna måte enn om ein vel å bruke patos eller Logos. Produktet du lagar vil difor endre heilt innhald om ein gjer slike endringar. Det er difor viktig å ha ein ide om korleis du vil vidareføre eit Bodskap før du startar produksjonen. Forteljarteknikken blir også påverka av dramaturgien til produktet. Korleis du vel å byggje opp produktet er og med på å endre måten den blir fortalt og formidla på. Ein kan seie at forteljarteknikken er den måten du vel å formidle Bodskapen din på.
  (view changes)
  8:42 am

Monday, November 29

 1. user_add janterje janterje joined 3MKWiki
  7:36 am
 2. page kommunikasjon edited Kommunikasjon: Kommunikasjonsmodellar: Prosessmodellen: ... All mediekommunikasjon (t.d. in…
  Kommunikasjon:Kommunikasjonsmodellar:
  Prosessmodellen:
  ...
  All mediekommunikasjon (t.d. informasjon, marknadskommunikasjon og journalistikk) kan analyserast
  Tekstmodellen:
  Brukast når vi skal forklare korleis mottakaren oppfattar bodskapen.
  ...
  forhold til testen:teksten:
  Kven ER eigentleg Per?
  Kva for erfaringar har han?
  (view changes)
  2:45 am
 3. page home edited ... Om kapittel 8: Medieuttrykket og meininga [redigere] Kompetansemål Etter Vg3 Innholdsprod…
  ...
  Om kapittel 8: Medieuttrykket og meininga
  [redigere]
  Kompetansemål
  Etter Vg3
  Innholdsproduksjon
  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • planlegge, produsere, publisere, dokumentere og drøfte innhold i medieprodukter i ulike sjangrer og for ulike medier
  • utforske, utvikle og drøfte kommunikasjon, fortellerteknikk, dramaturgi og uttrykksformer i medieprodukter og presentasjoner
  • bruke tidligere tiders uttrykk som inspirasjonskilde for egne uttrykk
  • identifisere, vurdere og anvende retoriske virkemidler og argumentasjon i medieprodukter
  • produsere og drøfte medieprodukter i tråd med etiske normer og gjeldende regelverk
  • vurdere faktorer som påvirker arbeidsmiljøet og forholde seg til ergonomiske prinsipper og gjeldende regelverk
  Medier i samfunnet
  Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
  • drøfte problemstillinger knyttet til journalistikk, informasjonsvirksomhet og markedskommunikasjon
  • drøfte hvordan nye medier kan påvirke utviklingen av innhold, presentasjonsformer og publisering i tradisjonelle og nye medier, og vurdere hvordan dette påvirker samfunnet
  • vurdere egne uttrykk inn i en uttrykkshistorisk sammenheng
  • vurdere mediene som sosialiserende faktor og medienes evne til å påvirke individ og samfunn
  • drøfte forholdet mellom demokrati og medier med vekt på moderne offentlighet
  • drøfte forholdet mellom makt og medier, medietilbud og medienes rolle nasjonalt og internasjonalt
  • vurdere hvordan og i hvilken grad ulike grupper, urfolk og nasjonale og etniske minoriteter blir satt på dagsordenen og framstilt i nasjonale og internasjonale medier

  (view changes)
  2:37 am
 4. 2:30 am
 5. page journalistikk edited Journalistikk: Mål: å formidle nyheiter aller andre viktige samfunnsmessige saker på ein balanser…
  Journalistikk:
  Mål: å formidle nyheiter aller andre viktige samfunnsmessige saker på ein balansert, informativ og ansvarleg måte. Kan ha som mål å kritisere "makta" og forsvare dei "svake".
  Sendar: ein (eller fleire) journalist(ar) i ein redaksjon. Journalisten skal vere uavhengig av andre og skal ikkje la seg påverke av nokon som har sterke meiningar om korleis saka skal framstillast.
  Bodskap: balansert og korrekt framstilling av saka. Alle partar skal ha sjanse til å uttale seg, og journalisten skal framstå som objektiv.
  Døme på journalistikk:
  - Nyheiter i tv, aviser og radio.
  - Reportasjer og filmar innanfor dokumentarsjangeren

  (view changes)
  2:27 am
 6. page markedskommunikasjon edited Marknadskommunikasjon/reklame: Mål: å selje eit produkt. Økonomisk forteneste. Sendar: bedrifta …
  Marknadskommunikasjon/reklame:
  Mål: å selje eit produkt. Økonomisk forteneste.
  Sendar: bedrifta som ønsker å selje produktet eller på anna vis skape økonomisk fortjeneste. Avhengig avsendar.
  Bodskap: argument som prøvar å påverke målgruppa til å kjøpe broduktet, bruke tilbodet eller støtte organisasjonen økonomisk.
  Døme på marknadskommunikasjon:
  - Tv-reklame
  - Reklameplakatar
  - Billag i blad og aviser
  - Merkevarebygging/branding

  (view changes)
  2:27 am
 7. page informasjonsvirksomhet edited Informasjon: Mål: informere om ei sak, eit produkt, ein organisasjon o.l. Sendar: er anten tilse…
  Informasjon:
  Mål: informere om ei sak, eit produkt, ein organisasjon o.l.
  Sendar: er anten tilsett i- eller innleigd av den ansvarlege organisasjonen eller bedrifta. Avhengig avsendar.
  Bodskap: korrekt og truverdig informasjon om saka det gjeld.
  Døme på informasjon:
  - Informasjonsfilmar om sikkerheit, kosthold, røykeslutt el.l.
  - Brosjyrer om helsetilbod eller skuletilbod
  - Heimesider eller intranett med oppdatert informasjon om va som skal skje i ein organisasjon (Fronter).

  (view changes)
  2:25 am
 8. page kommunikasjon edited Kommunikasjon: Prosessmodellen: Kan brukast til å identifisere dei ulike elementa i ein kommunik…
  Kommunikasjon:
  Prosessmodellen:
  Kan brukast til å identifisere dei ulike elementa i ein kommunikasjonsprosess. All mediekommunikasjon kan analyserast ved hjelp av prosessmodellen.
  Tekstmodellen:
  Brukast når vi skal forklare korleis mottakaren oppfattar bodskapen.
  Tekstmodellen = Kva avgjer "Per" sitt forhold til testen:
  Kven ER eigentleg Per?
  Kva for erfaringar har han?
  Kva har han opplevd?
  Kva for kultur høyrer han til?
  Er han religiøs?
  Kva jobbar foreldra hans med?
  Les han mykje?
  Ser han mykje film?
  Svært mange element påverkar korleis "Per" oppfattar verda.
  Tekstmodellen fokuserer på at vi må forstå Per og hans oppfatning av verda for å kunne forstå korleis han tolkar ein bodskap.
  Skilnad mellom prosessmodellen og tekstmodellen:
  I hovudsak handlar det om at prosessmodellen fokuserer på sendaren og hans/hennar intensjonar med bodskapsformidlinga, og på sjølve overføringa av bodskapen (design, val av medium, tekstleg utforming o.l.)
  Tekstmodellen fokuserer på mottakaren og korleis han/ho dekodar og forstår bodskapen.
  Vi må altså forholde oss til både tekstmodellen og prosessmodellen når vi skal forklare ein kommunikasjonsprosess. Prosessmodellen handlar om korleis ein bodskap blir koda av ein sendar. Tekstmodellen handlar om korleis ein bodskap blir dekoda av ein mottakar.

  (view changes)
  2:24 am

More