Informasjon:
Mål: informere om ei sak, eit produkt, ein organisasjon o.l.
Sendar: er anten tilsett i- eller innleigd av den ansvarlege organisasjonen eller bedrifta. Avhengig avsendar.
Bodskap: korrekt og truverdig informasjon om saka det gjeld.

Døme på informasjon:
- Informasjonsfilmar om sikkerheit, kosthold, røykeslutt el.l.
- Brosjyrer om helsetilbod eller skuletilbod
- Heimesider eller intranett med oppdatert informasjon om va som skal skje i ein organisasjon (Fronter).