Metafor: Ein metafor er å lage eit biletleg uttrykk med ord slik at vi får ei overført tyding. Det vil seie at vi må kunne tolke samanhengen mellom orda som vert brukt i det biletlege uttrykket og boskapen dei prøver å formidle.


Allegori: Er allorgi fungerar på samme måten som ein metafor, men istaden for eit enkelt ordbilete, er det ei lang kjede av symbol. Det tydar å seie noko ved å seie noko anna. F.eks i eventyr eller filmar, der det er ei lang rekkje med små metaforar som tilsaman blir ein allorgi for å få fram den endelege meininga med eventyret/filmen.