Etos er ein av dei tre måtane å argumentere på når ein snakkar om retorikk
Etos heng saman med ordet etikk, og har å gjere med truverdet til anten bodskapet eller avsendaren.