Wiki for 3MK skuleåret 2010/2011


Dette er 3MK sin Wiki for faget Medier og kommunikasjon. I løpet av skuleåret skal denne Wikien bli eit oppslagsverk i faget.
No først startar vi med kompetansemåla og pensumet for heildagsprøva. God og grundig redigering av wikien vil skape eit godt og smart førebuingsdokument, og kontinuerleg arbeid med wikien gjennom året vil gjere eksamensførebuinga til våren mykje lettare for dykk alle.

Eg skal ta på meg å redigere og kvalitetssjekke med jamne mellomrom. Men om de er flinke med kjeldehenvisning og kjeldekritikk er det enklare for meg å kvalitetssjekke.

Hugs å opprette nye lenker/sider til kvart omgrep (der det ikkje allereie er oppretta) og utbrodere omgrepet døme og samanhengar der. Men hugs å lagre sida med ein gong den er oppretta, slik at ikkje det vert lenka til mange ulike sider frå eitt enkelt omgrep.

Lykke til
SynnøveRepetisjonsWiki for heildagsprøva 2. desember.
Gjennom å lage ein Wiki av kompetansemåla vil det vere mykje lettare for også dykk å sjå kva som ligg i dei ulike kompetansemåla


Om kapittel 7: Medieestetikk og analyseteknikk
[redigere]

Om kapittel 8: Medieuttrykket og meininga
[redigere]

Kompetansemål
Etter Vg3
Innholdsproduksjon
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• planlegge, produsere, publisere, dokumentere og drøfte innhold i medieprodukter i ulike sjangrer og for ulike medier
• utforske, utvikle og drøfte kommunikasjon, fortellerteknikk, dramaturgi og uttrykksformer i medieprodukter og presentasjoner
• bruke tidligere tiders uttrykk som inspirasjonskilde for egne uttrykk
• identifisere, vurdere og anvende retoriske virkemidler og argumentasjon i medieprodukter
• produsere og drøfte medieprodukter i tråd med etiske normer og gjeldende regelverk
• vurdere faktorer som påvirker arbeidsmiljøet og forholde seg til ergonomiske prinsipper og gjeldende regelverk

Medier i samfunnet
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
• drøfte problemstillinger knyttet til journalistikk, informasjonsvirksomhet og markedskommunikasjon
• drøfte hvordan nye medier kan påvirke utviklingen av innhold, presentasjonsformer og publisering i tradisjonelle og nye medier, og vurdere hvordan dette påvirker samfunnet
• vurdere egne uttrykk inn i en uttrykkshistorisk sammenheng
• vurdere mediene som sosialiserende faktor og medienes evne til å påvirke individ og samfunn
• drøfte forholdet mellom demokrati og medier med vekt på moderne offentlighet
• drøfte forholdet mellom makt og medier, medietilbud og medienes rolle nasjonalt og internasjonalt
• vurdere hvordan og i hvilken grad ulike grupper, urfolk og nasjonale og etniske minoriteter blir satt på dagsordenen og framstilt i nasjonale og internasjonale medier